The definitive guide to South Asian lingo

X

X Abbreviation.
XC Kutty Noun.
Xerox Verb.
xerox bit Noun.
Xoom Noun.
x-u Adjective.