The definitive guide to South Asian lingo

T

Tinkle Noun.
Tintin Noun.
Tintumon Noun.
Tippa khana Adverb.
tippani Noun.
Tip top Noun.
tirboki Adverb.
Tishkyaa-ooon Exclamation.
Tish-pash Adverb.
toba, toba Exclamation.
Tobu cycle Noun.
tochan Noun.
Toddy Noun.
todu Adjective.
toe-ring Noun.
tofun Noun.
toh theek hai Exclamation.
toit Adjective.
tola Noun.
To let Phrase.
Tollay-sholay Phrase.
Tollywood Noun.
Tommy Noun.
tomotto Noun.
Tom's Noun.
Tom's Fri Abbreviation.
Tondy Noun.
Tonga Noun.
tonty tonty Phrase.
Too good Phrase.
too much Exclamation.
Toor Verb.
Tooshans Noun.
Too very Phrase.
top Noun.
top class Adjective.
tope Verb.
Topi Noun.
Topi Drama Noun.
topow Verb.
toppa Noun.
Topper Noun.
top takkar Adjective.
Top Work Adjective.
Torino Noun.
Tota Adjective.
totally fagged out Adjective.
totta Noun.
Touching Verb.
Touchings Noun.
Touch Wood! Phrase.
Touring Job Phrase.
townie Noun.
TP Noun.